Artikel 1 – Definities

• Opdrachtnemer; Tail Tales gevestigd in Wassenaar.

• Opdrachtgever; eigenaar van de hond(en).

• Opdracht; het uitlaten of opvangen van honden van de opdrachtgever door de opdrachtnemer.

• Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten of opgevangen wordt/worden.

• Inschrijfformulier: overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond(en) van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat of opvangt tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

• Losse wandeling: een losse wandeling kost 15 euro. Een losse wandeling vindt plaats op tussen opdrachtnemer en opdrachtgever afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever kan te allen tijde contact opnemen met opdrachtnemer om een afspraak voor een losse wandeling te maken. Op een losse wandeling zijn Tail Tales’ algemene voorwaarden van toepassing. Er zal tijdens het maken van de afspraak worden gekeken of opdrachtnemer in de gelegenheid is om de hond van de opdrachtgever mee te laten wandelen. Dit hangt af van beschikbare ruimte. • Strippenkaart: een strippenkaart is een kaart die recht geeft op 10 wandelingen. Een strippenkaart kost 135 euro. Een strippenkaart is drie maanden geldig vanaf de datum van de eerste wandeling. Betaling van de strippenkaart dient voor de eerste wandeling van elke strippenkaart te worden voldaan. Op elke strippenkaart zijn Tail Tales’ algemene voorwaarden van toepassing. Bij niet tijdig volmaken van de strippenkaart wordt in geen geval geld gerestitueerd, zie ook: algemene voorwaarden artikel 6.
• Abonnement: een abonnement is een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarbij de hond op vaste weekdagen meewandelt en/of in de dagopvang zit. De kosten van een abonnement zijn afhankelijk van het aantal wandelingen en/of dagopvang per week. De kosten van het abonnement zullen elke eerste week van de nieuwe maand worden voldaan door opdrachtgever. Een abonnement heeft een duur van 12 keer 1 maand en heeft een vaste maandprijs. Iedere extra wandeling en/of dagopvang buiten het abonnement om, zal buiten het abonnementsgeld om in rekening worden gebracht. Op elke abonnementsvorm zijn Tail Tales’ algemene voorwaarden van toepassing. 

Artikel 2 – Algemeen

• Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

• Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte worden stellen.

• Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee. Dit geldt ook voor eventuele korte periodes voor of na de loopsheid.

• De hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando's te kennen en deze ook te gehoorzamen. De hond dient tevens sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.

• Een hond jonger dan 16 weken mag nog niet mee in verband met overbelasting van spieren en gewrichten. Er zal te allen tijde rekening worden gehouden met de conditie en leeftijd van de hond.

• Op nationale feestdagen vinden er, tenzij anders overeengekomen, geen wandelingen plaats. 

 

Artikel 3 – Rechten en plichten opdrachtgever

• Opdrachtgever dient het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

• Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn en de polis te overleggen. Opdrachtgever blijft namelijk te allen tijde zelf aansprakelijk voor zijn/haar hond(en).

• Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) de jaarlijkse cocktailenting evenals inenting tegen kennelhoest krijgen. Hiervan dient opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen. De inentingen dienen ieder jaar opnieuw te geschieden. De hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken. Bij ziekte, beperkingen of loopsheid van de hond stelt de opdrachtgever de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk en uiterlijk 48 uur voor de wandeling of opvang op de hoogte.

• Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond zich bevindt op de afgesproken tijden en dagen.

• De hond dient aanwezig te zijn op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het ophalen worden de kosten van de geplande wandeling(en) onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

• Opdrachtgever en opdrachtnemer dienen beiden het sleutelcontract te ondertekenen wanneer een huissleutel in bewaring wordt gegeven bij opdrachtnemer.

• Opdrachtgever dient opdrachtnemer op de hoogte te stellen van kenmerkend of afwijkend gedrag van de hond zodra opdachtgever daar kennis van neemt. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om in te schatten of de hond los kan lopen en dit kenbaar te maken aan opdrachtnemer. 

• Bij verhindering van een afgesproken wandeling dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, maar ten minste 48 uur vóór de wandeling af te melden bij opdrachtnemer. 

• Afmeldingen na deze tijd en op de wandeldag zelf worden volgens normaal tarief in rekening gebracht. Dit geldt alleen bij een losse wandeling of een strippenkaart.

• De opdrachtgever (wanneer niet direct bereikbaar) machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.

• Opdrachtgever accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn. Indien er een handdoek klaarligt wordt de hond afgedroogd en schoongeveegd.

• De opdrachtgever laat de hond tot 2 uur voor de wandeling niet eten i.v.m. de kans op een maagtorsie.

• Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voldoende water voor de hond aanwezig is.

• Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de hond vóór aankomst bij of ophalen door de opdrachtnemer minimaal 1 wandeling heeft gemaakt om de eerste behoefte van de dag te doen. 
Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtnemer

• Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om en zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg behandelen.

• De hond wordt op afgesproken tijden door de opdrachtnemer opgehaald op het met de opdrachtgever afgesproken adres, alwaar deze door de opdrachtnemer ook weer wordt afgeleverd, tenzij anders overeengekomen.

• Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

• Opdrachtnemer is door ondertekening van de algemene voorwaarden en het inschrijfformulier gemachtigd om de hond(en) uit te laten.

• Opdrachtnemer laat de hond(en) minimaal 60 minuten uit. De tijdsduur van de wandeling is exclusief transporttijden.

• Bij extreme weersomstandigheden welke nadelig voor de hond(en) zijn zoals bijvoorbeeld: extreme hitte, extreme kou, onweer en gladheid, kan er korter gewandeld worden.

• Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, mits anders afgesproken.

• Opdrachtnemer verplicht zich de hond aan te lijnen wanneer de hond onvoldoende reageert op commando’s en/of wanneer het wandelgebied hierom vraagt. 

• Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om te allen tijde, d.w.z. zo nodig per direct af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.

• Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal vier weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever. 

• Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech of hevige weersomstandigheden) de opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer. 

• Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelen die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband.

• Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte (inclusief vlooien en wormen) heeft, kreupel of loops is, de hond gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen. Bedragen voor wandelingen worden niet geristitueerd, abonnementsgelden worden doorberekend. 

• Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een goede hygiëne en haar vervoermiddel minimaal eenmaal per week te reinigen.

• De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond.

• Bij verlies van de sleutel van het huis van de opdrachtgever door opdrachtnemer zal opdrachtnemer zorg dragen voor de eventuele kosten van het bijmaken van een sleutel. 

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

• Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, welke dan ook, daaronder in ieder geval begrepen letselschade en/of vermogensschade, geleden door opdrachtnemer of derden, indien de betreffende schade is veroorzaakt door de hond(en). Alle eventuele kosten van medische zorg voor de hond(en), opdrachtnemer en/of derden als ook andere schade aan opdrachtnemer of derden worden op opdrachtgever verhaald.

• Indien niet duidelijk is welke hond de directe veroorzaker van de schade is, zijn alle opdrachtgevers gelijkelijk en hoofdelijk aansprakelijk en worden de kosten gedeeld tussen de opdrachtgevers van wie de honden op het moment van het ontstaan van de schade aanwezig waren.

• Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel, ongewenste dekkingen of verwonding van de hond(en) van de opdrachtgever of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van de hond(en) van de opdrachtgever. 

• Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit, in, aan of rond de woning, schuur en dergelijke, van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd, dan wel voor schade aan zaken of goederen welke zich hier bevinden.

• Opdrachtnemer is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever. Zie ook de voorwaarden in het sleutelcontract.

• Eventueel door opdrachtgever gemaakte of te maken kosten als gevolg van ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond, opgelopen tijdens of met een oorsprong welke is te herleiden naar de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer zal er alles aan doen om dit proberen te voorkomen.

• Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond.
Artikel 6 – Betalingen

• Alle prijzen weergegeven zijn inclusief 21% BTW.

• Betalingen voor losse wandelingen en strippenkaarten dienen vooraf contant of per bank te geschieden. Mocht de betaling voor het ingaan van de wandeling niet voldaan zijn, heeft de opdrachtnemer het recht de dienst niet uit te voeren.

• Betaling van abonnementskosten dienen in de eerste week van de nieuwe maand te geschieden. 

• Strippenkaarten hebben een maximale geldigheidsduur van drie maanden na afname van de strippenkaart. De geldigheidsduur wordt gerekend vanaf de eerste wandeling van elke nieuwe strippenkaart. 


• Tegoeden van strippenkaarten worden op geen enkele wijze gerestitueerd. De kaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

• Opvang op officiële feestdagen worden dubbel berekend. 

• Voorwaarden alleen geldig bij een abonnement:

  • Bij afwezigheid en/of vakantie van opdrachtnemer zal het abonnementsgeld worden doorbetaald. Opdrachtnemer kan maximaal 25 weekdagen per jaar afwezig zijn (ziekte/vakantie/calamiteiten).
  • Als de hond van opdrachtgever niet mee kan wandelen wordt het abonnementsgeld niet gerestitueerd. 

Voor dagopvang op overeengekomen vaste dagen gelden dezelfde regels als bij het wandelabonnement. Het dagabonnement wordt berekend op 4 weken per maand. Korting vindt u in de 'overige dagen' van de maand. Komen er bijvoorbeeld 5 maandagen in 1 maand voor en loopt uw hond altijd op de maandag mee, dan krijgt u 1 wandeling gratis (etc.)

Bij overlijden van uw hond kan het abonnement uiteraard per direct worden stopgezet.

  

Artikel 7 – Einde dienstverlening

• Het staat opdrachtnemer vrij om de overeenkomst zo nodig per direct te beëindigen.

 • Het staat opdrachtgever vrij om de overeenkomst zo nodig met een opzegtermijn van een maand te beëindigen. Als opdrachtgever besluit om de hond per direct niet meer mee te laten wandelen wordt er geen geld gerestitueerd. 

• Openstaande wandelingen worden alleen gerestitueerd in geval van overlijden of ernstige ziekte van de hond.

• Bij ontevredenheid of geschil mogen partijen over en weer, binnen het redelijke, van elkaar verwachten dat de klachten eerst worden besproken en dat de wederpartij vervolgens in de gelegenheid wordt gesteld de betreffende klacht naar tevredenheid op te lossen, alvorens er wordt besloten de overeenkomst te beëindigen.

 

Artikel 8 - Toepasselijk recht

• Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

• Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.